ethics

האם יש גבול לחובה הרפואית בפנדמיה?

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- במצבי חירום של מגפה נרחבת ואסון המוני נדרשת מעורבות רבה של כלל הרופאים במדינה.

- הידע הרפואי והמיומנות המקצועית מקטינים את הסיכון של הרופא להידבק במחלה, ומאפשרים לו לכן להגיש עזרה לחולים במחלה מידבקת יותר מכל אדם אחר.

- לפיכך, הכלל הוא כי חלה על הרופא חובה אתית לטפל בכל חולה במחלה מידבקת.

- חובת הטיפול קיימת גם בנוכחות של סכנה מוגברת סבירה לבטיחותו של הרופא, לבריאותו או לחייו.

- ייתכנו מצבים, שבהם הסכנה הנשקפת לרופא מחולה במחלה מידבקת היא מוחשית ביותר וחורגת מהסיכון הסביר של המקצוע.

- על הרופא מוטלת במקביל החובה האתית לשמור על בריאותם של בני–משפחתו ושל כלל החולים שבהם הוא מטפל.

- לפיכך, בכל מקרה של טיפול בחולה במחלה מידבקת, על הרופא לאזן בין התועלת המיידית הצפויה לחולה הבודד לבין היכולת להעניק בעתיד טיפול רפואי לחולים אחרים והערך של שמירת בריאותם של הרופא עצמו ובני–משפחתו.

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  פנדמיה,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות