ethics

הפיקוח הרפואי על כשירותם של נהגים

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- הגורם האנושי בתאונות דרכים מהווה סיבה מרכזית לתמותה בישראל.

- טובת הציבור מחייבת לכן פיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים במדינה.

- פקודת התעבורה מטילה על הרופא חובת דיווח לרשות על כל נהג, אשר לפי שיקול דעתו של הרופא מסכן בנהיגתו את עצמו או את הזולת בגין מחלה.

- הוראות מינהל הרפואה במשרד הבריאות לעניין זה כוללות רשימה ארוכה של מחלות החייבות בדיווח, אשר חלקן אינו רלוונטי כלל לנהיגה.

- חובת הדיווח המפירה את זכות המטופל לפרטיות פוגעת באמון המטופל ברופא ובקשר המקצועי ביניהם.

- על הרופא מוטלת החובה ליידע את המטופל מראש על חובתו וכוונתו לדווח לרשויות המדינה על כשירותו לנהיגה של אותו מטופל.

- חובת הדיווח מביאה את המטופל להסתרת האמת הרפואית מפני הרופא, ועלולה לכן להביא להחמרת מצבו הרפואי, כמו גם להגדלת הסיכון שבנהיגתו.

- שלא ברצונם נקלעו הרופאים לקונפליקט בין המחויבות האתית שלהם למטופל הבודד לבין החובה המשפטית והאתית לכלל החברה.

- בשל קונפליקט זה, מרבית הרופאים אינם מדווחים על מצב כשירותם הבריאותית של המטופלים לנהיגה.

- על המדינה לבחון מחדש את היעילות של החוק הקיים ולהחליפו בחוק אחר, יעיל ומקובל, אשר יפטור את הרופאים מהקונפליקט האתי שאליו נקלעו.

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  בטיחות בדרכים,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות