ethics

כבילת אסירים ועצירים בבתי החולים

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

- על הרופא מוטלת החובה האתית לשמור על כבודו, פרטיותו ובריאותו של כל אדם ולמנוע
- ממנו סבל וייסורים. חובה זו מודגשת שבעתיים בתנאים של מאסר או מעצר.
- מאידך גיסא, חובה אתית זו מתנגשת לעתים בצורך של כלל החברה להגביל את חופש הפרט כדי להגן על עצמה.
- הכלל הוא כי כל אסיר או עציר זכאים להיבדק ולקבל טיפול כמו כל אדם אחר, ללא כבילה לאזיקים.
- הסמכות לקביעת הצורך בכבילת מטופל הנמצא במשמורת מסורה בידי רשות אכיפת החוק
- שבחזקתה נמצא המטופל.
- הכבילה אינה מעשה שגרה, והיא ננקטת רק בהיעדר אמצעי אחר, פחות בחומרתו.
- כבילה אינה תחליף לחסר בכוח אדם הנדרש לשמירה על המטופל.
- אם הכבילה מונעת טיפול רפואי, מסכנת את חיי האזוק או עלולה לגרום לו נזק ממשי ובלתי־הפיך, ישוחרר המטופל מכבליו גם במחיר הסיכון הכרוך בכך.
- בכל מקרה שבו לדעת הרופא המטפל הכבילה אינה נדרשת, פוגעת במטופל או בטיב הטיפול הרפואי הניתן לאזוק, חלה עליו החובה לדרוש את שחרור המטופל מהכבילה ולנקוט אמצעי זהירות אחרים.
- בכל מקרה של חילוקי דעות בין הסגל הרפואי לבין רשות אכיפת החוק שבחזקתה נמצא המטופל, תובא המחלוקת אל "פורום ההכרעות" לשם קבלת החלטה מחייבת.
- ההכרעה הסופית לעניין חיוניות הכבילה מטעמים בטחוניים תהיה של גורמי אכיפת החוק ב"פורום ההכרעות".

עוד בנושא: טיפול רפואי באסירים ועצירים אזוקים בבתי החולים - רקע

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות