ethics

רופאים בוועדות רפואיות

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- ועדות רפואיות הן גופים מעין סטטוטוריים, שתפקידם להכריע במחלוקות רפואיות בין המבוטחים לבין המוסד בו הן פועלות.

- רופאי הוועדה הרפואית יתייחסו אל הנבדק כאל אדם עם מוגבלות אף בטרם נקבעה מוגבלותו.

- הבדיקה הרפואית תיערך תוך שמירת פרטיותו של הנבדק וכבודו ומתוך התחשבות מרבית במהלך חייו התקין.

- תינתן לנבדק האפשרות הראויה להציג את עמדתו.

- ההחלטה הרפואית תינתן לאחר שייערכו איסוף, בחינה וסיכום של הנתונים הרפואיים.

- ייערך פרוטוקול המשקף את עיקרי הדיון שהתקיים בוועדה, ותינתן הנמקה גלויה ומובנת להחלטה שהתקבלה.

- רופאי הוועדה יקבלו החלטה מקצועית עצמאית ואובייקטיבית שאינה כפופה למרותו של המוסד בו הם עובדים.

- הקפדה על אי–תלותן של הוועדות הרפואיות היא תנאי חיוני למילוי תפקידן וייעודן.

- אין זה ראוי כי רופא מטפל ינחה מטופל להפסיק או לשנות את הטיפול הרפואי אותו הוא מקבל על מנת "להחמיר" את מצבו לקראת הבדיקה בוועדה רפואית.

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  וועדה רפואית,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות