ethics

"כריית מידע" בדבר ההתנהגות המרשמית של הרופאים

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- איסוף מידע בדבר השימוש בתרופות שונות עשוי לסייע בתכנון ובהפעלת משק הרפואה, ומכאן חשיבותו.

- איסוף מידע ייעשה רק בצורה מלוקטת, בלתי מזוהה, השומרת על הפרטיות והאנונימיות, הן של החולה הבודד והן של הרופא הבודד.

- כל איסוף מידע מרופא בודד ייעשה לאחר שהתקבלה ממנו, מראש, הסכמה מדעת בכתב הכוללת את פרטי המידע הנאסף, מטרת האיסוף וזהות הגורם המשתמש במידע זה. הסכמה כזו תינתן לפרק זמן קצוב בלבד.

- לא ייעשה שימוש במידע הנאסף לצורך הפעלת כל לחץ שהוא, גלוי או סמוי, על הרופא מתוך כוונה לשנות את התנהגותו המרשמית.

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות